กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเด่นจันทร์ อิ่มชมชื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสภา นราวุฒิ
ครู คศ.3

นางรัชดา ศรีโลฮ้อ
ครู คศ.3

นางศิริภัทร ผลโยน
ครู คศ.2

นางสาวส่องแสง อัยวรรณ
ครู คศ.2

นางมยุรา แท่งทอง
ครู คศ.2