กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศิริภัทร ผลโยน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางรัชฎา ศรีโลห้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวรณรต อิ่มชมชื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

ว่าที่ร.ต.หญิงมะยุลี เงินนาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางมยุรา แท่งทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวนวลลดา เลขะสมาน
ครูผู้ช่วย

กาญจนา คำพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวชญานิศ ขาวเมืองน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1