กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กาญจนา คำพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางรัชฎา ศรีโลห้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวรณรต อิ่มชมชื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ว่าที่ร.ต.หญิงมะยุลี เงินนาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางมยุรา แท่งทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวนวลลดา เลขะสมาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวชญานิศ ขาวเมืองน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวกิ่งกาญน์ บุตรอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4