กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววณัชชา วาสิงหน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสภา นราวุฒิ
ครู คศ.3

นางรัชฎา ศรีโลห้อ
ครู คศ.3

นางสาวรณรต อิ่มชมชื่น
ครู คศ.3

ว่าที่ร.ต.หญิงมะยุลี เงินนาม
ครู คศ.3

นางมยุราแท่งทอง
ครู คศ.3

นางศิริภัทร ผลโยน
ครู คศ.2