กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภูมินทร์ นวลอินทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6