กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธวัลรัตน์ หลักคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพีรดา แสงสงคราม
พนักงานราชการ

วาที่ ร.ต.วโรดม สุขใจ
ครูอัตราจ้าง

นายสมศักดิ์ กียะกูล
ครู คศ.2