กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภูมินทร์ นวลอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2