กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมศักดิ์ กียะกูล
ครู คศ.2