กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธวัลรัตน์ หลักคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพีรดา แสงสงคราม
พนักงานราชการ

วาที่ ร.ต.วโรดม สุขใจ
ครูอัตราจ้าง

นายสมศักดิ์ กียะกูล
ครู คศ.2