กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมนึก พิมพ์นนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมศักดิ์ กียะกูล
ครู คศ.2

นางสาวธวัลรัตน์ หลักคำ
ครู คศ.2

นางพิศมัย ชุมแวงวาปี
พนักงานราชการ

นางพีรดา แสงสงคราม
พนักงานราชการ

นายวโรดม สุขใจ
ครูอัตราจ้าง