พนักงานราชการ

นางพีรดา แสงสงคราม
พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปรานีต ทนน้ำ
พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายนฤชัย สารสิน
พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6