พนักงานราชการ

นางพีรดา แสงสงคราม
พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปรานีต ทนน้ำ
พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนฤชัย สารสิน
พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวีรวัฒน์ ถามณี
พนักงานราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา