กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวุฒิศักดิ์ มานะศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสถิตย์ ศรีโลฮ้อ
ครู คศ.3

นางพัชรินทร์ ไชยสาร
ครู คศ.3

นางพรรณพฤกษา ชัยดินี
ครู คศ.1

นางสาวดวงฤทัย ปาทา
ครูอัตราจ้าง

นายวิรัตน์ บุญการิน
ครูอัตราจ้าง