กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวุฒิศักดิ์ มานะศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสถิตย์ ศรีโลห้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางพัชรินทร์ ไชยสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางพรรณพฤกษา ชัยดินี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุเมธ ศรีบรรพต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายศรายุทธ บุญทัน
ครูผู้ช่วย