กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวุฒิศักดิ์ มานะศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสถิตย์ ศรีโลห้อ
ครู คศ.3

นางพัชรินทร์ ไชยสาร
ครู คศ.3

นางพรรณพฤกษา ชัยดินี
ครู คศ.2

นายสุเมธ ศรีบรรพต
ครู คศ.1

นายศรายุทธ บุญทัน
ครูผู้ช่วย