กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวุฒิศักดิ์ มานะศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายสถิตย์ ศรีโลห้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางพัชรินทร์ ไชยสาร (หัวหน้าระดับชั้นม.1)
ครู คศ.3

นางพรรณพฤกษา ชัยดินี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายสุเมธ ศรีบรรพต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายศรายุทธ บุญทัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1