ลูกจ้างชั่วคราว

นายวุฒิไกร วิจารย์ขัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวนัสศิรินทร์ แก้วแสนสินธุ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายกิตติกร นามณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมัลลิกา สว่างวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวเจนจิรา มหายศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายศิวพล จะสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนพัฒน์ ปัญจิต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายกฤษฎา ด้วงคำภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายศราวุธ สายมุนตรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริรัตน์ ศรีมงคล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายธวัชชัย จ่าบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายมีชัย โคตรวงษ์
นักการภารโรง

นายบุญเชิด พิมล
พนักงานขับรถ

นางสาวปรณีย์ อุดรเขต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเรวดี ศรีโลห้อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1