ลูกจ้างชั่วคราว

นายวุฒิไกร วิจารย์ขัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวนัสศิรินทร์ แก้วแสนสินธุ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายกิตติกร นามณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวมัลลิกา สว่างวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเจนจิรา มหายศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายศิวพล จะสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนพัฒน์ ปัญจิต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายกฤษฎา ด้วงคำภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นายศราวุธ สายมุนตรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศิริรัตน์ ศรีมงคล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายธวัชชัย จ่าบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายมีชัย โคตรวงษ์
นักการภารโรง

นายบุญเชิด พิมล
พนักงานขับรถ