ลูกจ้างชั่วคราว

นายวุฒิไกร วิจารย์ขัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวนัสศิรินทร์ แก้วแสนสินธุ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายกิตติกร นามณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายทักขิณ แก้วพิมาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวมัลลิกา สว่างวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายวโรดม สุขใจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวดวงฤทัย ปาทา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเจนจิรา มหายศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายศิวพล จะสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธนพัฒน์ ปัญจิต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายปกรณ์ศักดิ์ สงนอก
ครูธุรการ

นายมีชัย โคตรวงษ์
นักการภารโรง

นายสุวัฒน์ ไชยรัตน์
นักการภารโรง

นายบุญเชิด พิมล
พนักงานขับรถ

นายนิติพัฒน์ เพ็งลุน
นักการภารโรง