ลูกจ้างชั่วคราว

นายวุฒิไกร วิจารย์ขัน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนัสศิรินทร์ แก้วแสนสินธุ์
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติกร นามณี
ครูอัตราจ้าง

นายทักขิณ แก้วพิมาย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพตรา วรสาร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมัลลิกา สว่างวงศ์
ครูอัตราจ้าง

Mr.Elvis Kioria Ndungu
ครูอัตราจ้าง

Ms.Naomi Mwangi
ครูอัตราจ้าง

นายปกรณ์ศักดิ์ สงนอก
ครูธุรการ

นายมีชัย โคตรวงษ์
นักการภารโรง

นายสุวัฒน์ ไชยรัตน์
นักการภารโรง

นายบุญเชิด พิมล
พนักงานขับรถ

นางสมหมาย สายบุญสา
แม่บ้าน

นางมอญ คำฤาชัย
แม่บ้าน

นายนิติพัฒน์ เพ็งลุน
นักการภารโรง