กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวศริตา ทองภูธร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวทัศนีย์ สมณะ
ครู คศ.2

นายประกาศิต สีดามาตย์
ครูผู้ช่วย