กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวทัศนีย์ สมณะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวจันทิมา วรรณเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5