กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางศศิธร สามัญ (หัวหน้าระดับชั้นม.2)
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางพรทิพย์ บรรเทา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรอุมา ภูธรเลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5