กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางศศิธร สามัญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางพรทิพย์ บรรเทา
ครู คศ.2

นางสาวอรอุมา
ครูผู้ช่วย