กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมคิด พรมมินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลัดดา ชานนตรี
ครู คศ.3

นายเสถียร ใสศรัทธา
ครู คศ.3

นางธมลวรรณ ศรีหริ่ง
ครู คศ.3

นายประเดิมชัย โสพุฒอ่อน
ครู คศ.3

นายเสน่ห์ อุ่นสิม
ครู คศ.3

นางวัชราภรณ์ ทาชาติ
ครู คศ.2

นางสาวธัญพิชชา นาเสงี่ยม
ครู คศ.2

นายสุวิทย์ ธรรมรัง
ครู คศ.1

นายเกรียงไกร นรินทร์
ครู คศ.1