กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมคิด พรมมินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางลัดดา ชานนตรี (หัวหน้าระดับชั้นม. 5)
ครู คศ.3

นางธมลวรรณ ศรีหริ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายประเดิมชัย โสพุฒอ่อน(หัวหน้าระดับชั้นม.6)
ครู คศ.3

นายเสน่ห์ อุ่นสิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางวัชราภรณ์ ทาชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายสุวิทย์ ธรรมรัง (หัวหน้าระดับชั้นม. 1)
ครู คศ.1

นายนิมิต จันทุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นายเกรียงไกร นรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายภัทรพล คำมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1