กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเกรียงไกร นรินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสมคิด พรมมินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางลัดดา ชานนตรี (หัวหน้าระดับชั้นม. 5)
ครู คศ.3

นางธมลวรรณ ศรีหริ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายประเดิมชัย โสพุฒอ่อน(หัวหน้าระดับชั้นม.6)
ครู คศ.3

นางวัชราภรณ์ ทาชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายนิมิต จันทุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายภัทรพล คำมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางเบญจมาศ ภูดวงจิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0933534501