กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสน่ห์ อุ่นสิม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลัดดา ชานนตรี
ครู คศ.3

นายเสถียร ใสศรัทธา
ครู คศ.3

นางธมลวรรณ ศรีหริ่ง
ครู คศ.3

นายสมคิด พรมมินทร์
ครู คศ.3

นายประเดิมชัย โสพุฒอ่อน
ครู คศ.3

นายธิติเดช ชมภูราช
ครู คศ.1

นางสาวมัลลิกา นิกรกุล
ครู คศ.1

นางวัชราภรณ์ ทาชาติ
ครู คศ.1

นายสุวิทย์ ธรรมรัง
ครู คศ.1