กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอราวัณ เมิงไชยสงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมณีวรรณ ธีระพงษ์ธนากร
ครู คศ.3

นางเริงฐิตา ทะวะลัย
ครู คศ.3

นางสาวฉมามาศ จำปาเรือง
ครู คศ.3

นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา
ครู คศ.2

นางสุธิกานต์ ฤทธิขันธ์
ครู คศ.2

นางสาวดวงใจ บุญหล้า
ครู คศ.2

นายยุทธศักดิ์ ด้วงคำจันทร์
ครู คศ.2

นางนิภาพร ศรีเพชร
ครู คศ.1

นายสวัสดิ์ ภูดวงศรี
ครู คศ.1

นางสุปรียา กัตตะโร
ครู คศ.2