กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสวัสดิ์ ภูดวงศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอราวัณ เมิงไชยสงค์
ครู คศ.3

นางมณีวรรณ ธีระพงษ์ธนากร
ครู คศ.3

นางเริงฐิตา ทะวะลัย
ครู คศ.3

นางสุธิกานต์ ฤทธิขันธ์
ครู คศ.3

นางสาวดวงใจ บุญหล้า
ครู คศ.3

นายยุทธศักดิ์ ด้วงคำจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา
ครู คศ.2

นางสุปรียา กัตตะโร
ครู คศ.2

นางสาวนิตยา นาสีเคน
ครู คศ.1

นางสาวชุติญา เกตวงษา
ครู คศ.1

นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ครู คศ.1

นางสาวธวัลรัตน์ หลักคำ
ครู คศ.3

นางสาวปิยนุช ทองสมบัติ
ครู คศ.2

นางสาวศิริรัตน์ ชนะบุญ
ครู คศ.1