กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสวัสดิ์ ภูดวงศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเอราวัณ เมิงไชยสงค์
ครู คศ.3

นางมณีวรรณ ธีระพงษ์ธนากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางเริงฐิตา ทะวะลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสุธิกานต์ ฤทธิขันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวดวงใจ บุญหล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายยุทธศักดิ์ ด้วงคำจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสุปรียา กัตตะโร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนิตยา นาสีเคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวธวัลรัตน์ หลักคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายสรศักดิ์ คำวัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศิริรัตน์ ชนะบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางนวิยา สีดาห้าว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายอนุสรณ์ พรมไชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววิลาวัลย์ พิลาแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6