กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสวัสดิ์ ภูดวงศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายเอราวัณ เมิงไชยสงค์
ครู คศ.3

นางมณีวรรณ ธีระพงษ์ธนากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางเริงฐิตา ทะวะลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสุธิกานต์ ฤทธิขันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวดวงใจ บุญหล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายยุทธศักดิ์ ด้วงคำจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสุปรียา กัตตะโร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวนิตยา นาสีเคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวธวัลรัตน์ หลักคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสรศักดิ์ คำวัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศิริรัตน์ ชนะบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางนวิยา สีดาห้าว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายอนุสรณ์ พรมไชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววิลาวัลย์ พิลาแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเจษฎาภรณ์ จรไพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1