กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสวัสดิ์ ภูดวงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายเอราวัณ เมิงไชยสงค์ (ครุปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน)
ครู คศ.3

นางมณีวรรณ ธีระพงษ์ธนากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางเริงฐิตา ทะวะลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสุธิกานต์ ฤทธิขันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวดวงใจ บุญหล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายยุทธศักดิ์ ด้วงคำจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวเจริญขวัญ รัตนะวงษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นางสุปรียา กัตตะโร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวนิตยา นาสีเคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวธวัลรัตน์ หลักคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสรศักดิ์ คำวัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวศิริรัตน์ ชนะบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางนวิยา สีดาห้าว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอนุสรณ์ พรมไชย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาววิลาวัลย์ พิลาแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเจษฎาภรณ์ จรไพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4