กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทัชชกร ประทีปพลาธิป
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายพิมลอาสน์ ทองคำ (หัวหน้างานวิชาการ)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปัญญรัชต์ วงศ์พระธาตุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางกิตติยา หัวตันหาญ (หัวหน้าระดับชั้นม.3)
ครู คศ.2

นางสาวอรอุมา บุญสมร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาววนิดา เฉื่อยนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวโชติกา ชนะชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวปรัศนีย์ ไพศาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6