กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทัชชกร ประทีปพลาธิป
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายพิมลอาสน์ ทองคำ (หัวหน้างานวิชาการ,หัวหน้าระดับม.4)
ครู คศ.3

นางสาวปัญญรัชต์ วงศ์พระธาตุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางกิตติยา หัวตันหาญ (หัวหน้าระดับชั้นม.3)
ครู คศ.2

นางสาวอรอุมา บุญสมร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววนิดา เฉื่อยนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวโชติกา ชนะชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวปรัศนีย์ ไพศาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6