กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทัชชกร ประทีปพลาธิป
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพิมลอาสน์ ทองคำ
ครู คศ.3

นางสาวปัญญรัชต์ วงศ์พระธาตุ
ครู คศ.3

นางกิตติยา หัวตันหาญ
ครู คศ.2

นางสาวอรอุมา บุญสมร
ครู คศ.2

นางสาววนิดา เฉื่อยนอก
ครู คศ.2

นางสาวโชติกา ชนะชัย
ครู คศ.2

นายประยงค์ ศรีโทมี
ครู คศ.1

นางสาวปรัศนีย์ ไพศาล
ครู คศ.1