กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพิมลอาสน์ ทองคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปัญญรัชต์ วงศ์พระธาตุ
ครู คศ.3

นางทัชชกร ประทีปพลาธิป
ครู คศ.3

นางดวงสมร ไกรลาสบวร
ครู คศ.1

นางสาวอรอุมา บุญสมร
ครู คศ.1

นางสาววนิดา เฉื่อยนอก
ครู คศ.1

นายประยงค์ ศรีโทมี
ครู คศ.1

นางกิตติยา หัวตันหาญ
ครู คศ.1

นางสาวปรัศนีย์ ไพศาล
ครู คศ.1