กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทัชชกร ประทีปพลาธิป
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายพิมลอาสน์ ทองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปัญญรัชต์ วงศ์พระธาตุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางกิตติยา หัวตันหาญ (หัวหน้าระดับชั้นม.3)
ครู คศ.2

นางสาวอรอุมา บุญสมร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววนิดา เฉื่อยนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวโชติกา ชนะชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปรัศนีย์ ไพศาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6