กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาพ โสพุฒอ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุกัญญา ปัญจิต (หัวหน้างานวิชาการ)
ครู คศ.3

นางธัญญานี กียะกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวภัตรา สิงขร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางรัตนวรรณ นาคสี (หัวหน้าระดับชั้นม.4)
ครู คศ.3

นางสาววิราวรรณ พรมรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5