กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาพ โสพุฒอ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางธัญญานี กียะกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวภัตรา สิงขร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาววิราวรรณ พรมรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวนฤมล ทักโลวา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4