กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาพ โสพุฒอ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสุกัญญา ปัญจิต (หัวหน้างานวิชาการ)
ครู คศ.3

นางธัญญานี กียะกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวภัตรา สิงขร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางรัตนวรรณ นาคสี (หัวหน้าระดับชั้นม.4)
ครู คศ.3

นางสาววิราวรรณ พรมรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวสุพัตรา เนตรเสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายณัฐกร พูนศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4