กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภัตรา สิงขร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธัญญานี กียะกูล
ครู คศ.3

นางสุภาพ โสพุฒอ่อน
ครู คศ.3

นางสุกัญญา ปัญจิต
ครู คศ.3

นางรัตนวรรณ นาคสี
ครู คศ.3

นางสาววิราวรรณ พรมรักษา
ครู คศ.3

นางสาวสุพัตรา เนตรเสนา
ครู คศ.1

นายณัฐกร พูนศรี
ครู คศ.1