กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววิราวรรณ พรมรักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางธัญญานี กียะกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวภัตรา สิงขร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุภาพ โสพุฒอ่อน
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล ทักโลวา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1