กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุกัญญา ปัญจิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธัญญานี กียะกูล
ครู คศ.3

นางสุภาพ โสพุฒอ่อน
ครู คศ.2

นางสาวภัตรา สิงขร
ครู คศ.2

นางรัตนวรรณ นาคสี
ครู คศ.2

นางสาววิราวรรณ พรมรักษา
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา เนตรเสนา
ครู คศ.1

นายณัฐกร พูนศรี
ครู คศ.1