คณะผู้บริหาร

นายกำธร หนูทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงษ์สิทธิ์ ภูพาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอาวุธ กัตตะโร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัชวาล อนันตปัญญาสกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเอราวัณ เมิงไชยสงค์
ครู คศ.3