คณะผู้บริหาร

นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงษ์สิทธิ์ ภูพาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอาวุธ กัตตะโร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเอราวัณ เมิงไชยสงค์
ครู คศ.3