ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ ภูธรฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2519 – 31 พฤษภาคม 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ฤทธิ์มหา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2528 – 22 กรกฎาคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายคำพัน ชินภาส (รักษาการ)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 สิงหาคม 2530 – 15 พฤศจิกายน 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายลิลิต วัจนสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2530 – 19 พฤศจิกายน 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2535 – 7 มกราคม 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ สมวัชรจิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 มกราคม 2542 – 1 มีนาคม 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ เศรษฐภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มีนาคม 2544 - 30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายอาวุธ ท้าวเนาว์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 มกราคม 2554 – 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - จนถึงปัจจุบัน