พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
     พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ (K) มีทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้(P) และมีค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม (A)
2. จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและระบบ ICT ที่ทันสมัย
4. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
5. จัดบรรยากาศให้ร่มรื่น  น่าอยู่  มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
 
       เป้าประสงค์ (Goal)
 
 
1. ผู้เรียน  ดี  เก่ง  มีความสุข ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
1. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย
3. ครูมีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและเป็นมืออาชีพ
4. อาคารสถานที่  ร่มรื่น  สวยงาม  น่าอยู่ และ ปลอดภัย  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและทันสมัย
 
      วัตถุประสงค์ (Objective)
 
 
          1.เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน  ดี  เก่ง  มีสุข  เป็นไปตามเป้าหมายการศึกษาของชาติ
          2. เพื่อให้โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          3.เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านและการค้นคว้า  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
          4.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
          5. เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข
     กลยุทธ์ (Strategy)
            กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้  สร้างความตระหนัก  สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
           กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
           กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
           กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  กระจายอำนาจไปสู่กลุ่มงาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
           กลยุทธ์ที่ 6 ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง