วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
             วิสัยทัศน์ Ø 
                                             "โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร โรงเรียนแห่งความสุข" (The school of happiness)                  
 
 
ปรัชญาโรงเรียน  Ø                                 สิกฺ  ขา  วิรุฬฺหิสัมฺปัตฺตา    

                                      การศึกษา คือความเจริญงอกงาม”