วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 วิสัยทัศน์
                   “ สืบสานวัฒนธรรม  เลิศล้ำไอซีที   บรรยากาศดีภูมิทัศน์  เด่นชัดวิชาการ  สืบสานความพอเพียง  พร้อมเพรียงคุณธรรม  ก้าวนำสู่สากล”
 
ปรัชญาโรงเรียน  Ø          สิกฺ  ขา  วิรุฬฺหิ  สัมฺปัตฺตา    

                                      การศึกษา คือความเจริญงอกงาม”