ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาได้รับการประกาศจัดตั้ง   เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม  พ.ศ.  2519  โดยในระยะเริ่มต้นยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง  จึงได้ขอยืมสถานที่ของโรงเรียนวังสามหมอประชาสรรค์ (โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอปัจจุบัน)  เป็นสถานที่เรียน และกรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้งให้  นายวัลลภ   ภูธรฤทธิ์   มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก

                ต่อมาโรงเรียนได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ และเสียสละของทุกฝ่าย  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลสำคัญที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะผู้นำชุมชน ทุกหมู่เหล่าได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก  จึงได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา  โดยได้รับความกรุณาจาก  กำนันสาร  ใสศรัทธา   อาจารย์กานี   ศรีพรม   ผู้อำนวยการแสวง  แสงอินทร์คุ้ม        นายจิม   เศรษฐากา    นายซ้อม    ใสศรัทธา   นายหลอม    ใสศรัทธา    นายตัน    อุปมะ          พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน   ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อก่อตั้ง  เป็นโรงเรียนวังสามหมอ   วิทยาคาร  มีพื้นที่ทั้งหมด  83  ไร่ 1 งาน  8  ตารางวา 

                จนกระทั่งถึงวันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  2520  จึงได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ของโรงเรียนปัจจุบันและตั้งชื่อโรงเรียนว่า  โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร