อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง