ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่2/2562
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
22 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียนที่ 1/2562
ประกาศบนเว็บไซต์https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspxและประกาศบอร์ดข้างโรงอาหารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
12 ต.ค. 62 ถึง 23 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่1/2562
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
08 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารจะจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกระดับชั้น
โรงเรียนวังสาหมอวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ