ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ชุดนักเรียน
03 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
สอบกลางภาคเรียนmที่ 2/2563
13 ธ.ค. 63 กิจกรรมวิ่งการกุศล โครงการ"แลนคักๆ ฮักแสดฟ้า" (อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเพื่อความเหมาะสม)
07 ธ.ค. 63 ถึง 09 ธ.ค. 63 กีฬาสีภายใน
29 พ.ย. 63 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2563 ทางระบบSGS/บอร์ดโรงเรียน
งานทะเบียน/วัดผล
11 พ.ย. 63 ถึง 13 ส.ค. 63 สอบปลายภาค1/2563
นักเรียน ครูประจำวิชา/นักเรียน/งานวัดผล/งานวิชาการ
01 พ.ย. 63 ถึง 25 พ.ย. 63 ครูผู้สอนกรอกคะแนนเก็บหลังสอบกลางภาค/คะแนนปลายภาค
ครูประจำวิชา
14 ก.ย. 63 ถึง 17 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียน 1/2563
สอบกลางภาคเรียน 1/2563
ชุดนักเรียน วิชาการงานวัดผล
01 ก.ย. 63 ถึง 20 ก.ย. 63 ครูประจำวิชากรอกคะแนนเก็บ/คะแนนกลางภาคในระบบ sgs
ครูประจำวิชา
17 ส.ค. 63 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
นักเรียน ครูประจำวิชา/นักเรียน/งานวัดผล
12 ส.ค. 63 หยุดวันแม่แห่งชาติ
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
24 มิ.ย. 63 ถึง 26 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักเรียนม.2,3,5,6
14 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักเรียนม.4
13 มิ.ย. 63 ปฐมนิเทศนักเรียนม.1
20 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร งานรับนักเรียน
03 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาาคาร
06 ก.พ. 63 กิจกรรม OPenHouse วังสามหมอวิทยาคาร/ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ ONET ม.3 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร/ชุดนักเรียน โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
23 ธ.ค. 62 ถึง 25 ธ.ค. 62 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
12 ธ.ค. 62 ถึง 14 ธ.ค. 62 ตัวแทนนักเรียนแข่งขัน เข้าร่วมทักษะวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด ศรีษะเกษ
25 พ.ย. 62 ถึง 27 พ.ย. 62 แข่งกีฬาสีภายในปีการศึกษา2562
แข่งกีฬาสีภายในปีการศึกษา2562
13 พ.ย. 62 ถึง 15 พ.ย. 62 ประเมิน สมศ.รอบ 4
24 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่2/2562
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
22 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
12 ต.ค. 62 ถึง 23 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่1/2562
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ/งานวัดผล
08 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารจะจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกระดับชั้น
โรงเรียนวังสาหมอวิทยาคาร ฝ่ายวิชาการ
วิ่งการกุศล"แลนคักๆ ฮักแสดฟ้า"